PHP

Web o webu

Funkce PHP

Funkce zjišťující existenci proměnné,

 • isset - zda proměnná existuje

  Od verze php5 nelze ve skriptu použít proměnnou, která neexistuje.

  if(isset($_GET["razeni"])){
   $razeni=$_GET["razeni"];
  }
  else {$razeni="nazev";}
  
  if(!isset($_POST["skladem"])){$_POST["skladem"]=0;}
  
 • empty - proměnná neexistuje, nebo je prázdná či nulová ("", "0", 0, NULL, false)
  if(empty($_POST["jmeno"])){echo "Nebylo zadáno jméno";}
  

Funkce pro práci s textem

 • strtoupper - na velká písmena, strtolower - na malá písmena, ucfirst - první písmeno velké
 • trim - odstranění mezer a netisknutelných znaků na začátku a na konci řetězce
 • str_replace - nahrazení určitých znaků či částí řetězce jinými
  $co=array("á","é","í","ó","ú","ů","ý","ž","š","č","ř","ď","ť","ň","ě");
  $cim=array("a","e","i","o","u","u","y","z","s","c","r","d","t","n","e");
  $nazev=str_replace($co,$cim,$nazev);
  
 • explode - rozdělení řetězce na části podle oddělovače, implode - spojení řetězců s daným oddělovačem
  $datum="2017-11-25";
  list($rok,$mesic,$den)=explode("-",$datum);
  
 • strlen - délka řetězce
 • substr - část řetězce
  $datum="2017-11-25";
  $rok=substr($datum,0,4);  // 2017
  $mesic=substr($datum,5,2); // 11
  $den=substr($datum,8,2);  // 25
  $den=substr($datum,-2,2);  // 25
  
 • strpos - pozice znaku či podřetězce
  $email="reslova@seznam.cz";
  if(strpos($email,"@")===false){ // nutno použít 3 rovnítka pro shodu typu
   echo "E-mail neobsahuje zavináč";
  }
  

Funkce pro práci s čísly

 • rand - náhodné číslo
  $nahodne_cislo=rand(1,50);
  
 • number_format - formátování čísla
  $cena=12345.678;
  $cena=number_format($cena,2,',',' '); // 12 345,68
  // 2 desetinná místa (zaokrouhlí), desetinná čárka, tisíce odděleny mezerou
  
  $cena=number_format($cena,0,',',' '); // 12 346
  // bez desetinných míst, tisíce odděleny mezerou
  
 • round - zaokrouhlení čísla
  $cena=12345.678;
  $cena=round($cena,2); // 12345.68
  // zaokrouhlí matematicky na 2 desetinná místa
  
 • ceil - zaokrouhlení čísla nahoru
  $cena=12345.678;
  $cena=ceil($cena,2); // 12345.68
  // zaokrouhlí nahoru na 2 desetinná místa
  
 • floor - zaokrouhlení čísla dolů
  $cena=12345.678;
  $cena=floor($cena,2); // 12345.67
  // zaokrouhlí dolů na 2 desetinná místa
  

Funkce zjišťující typ hodnoty a převody na jiný typ

 • gettype - zjistí typ - vrací "integer", "double", "boolean", "object", "NULL", "string"

  is_numeric - je číslo, is_int - celé číslo, is_float, is_double, is_bool, is_object, is_null

  is_string - je textový řetězec

  is_array - je pole

 • is_file - je soubor

  is_dir - je složka (adresář)

 • settype - přetypování

  intval - převod na celé číslo, floatval - na reálné číslo, strval - na string

 • strtotime - string na datum a čas