PHP

Web o webu

Funkce PHP

Datum a čas

 • date(formát [,datum-čas]) - formátuje datum a čas

  Nezadáme-li datum-čas, vrátí funkce aktuální datum a čas v zadaném formátu.

  Pomocí prvního parametru určíme formát datumu a času, resp. získáme určité údaje o datumu a času, např. den, měsíc, rok, hodiny, minuty, sekundy, ale také počet dní v měsíci, zda je rok přestupný, zda je letní čas, číslo či zkratku dne v týdnu, číslo týdne, a další. Vše najdete v php manuálu.

  den=date("j");       //den v měsíci
  mesic=date("n");      //číslo měsíce
  rok=date("Y");       //rok
  hodiny=date("G");     //hodiny
  minuty=date("i");     //minuty
  sekundy=date("s");     //sekundy
  denTydne=date("w");    //číslo dne v týdnu 0-neděle, 1-pondělí …6-sobota
  tyden=date("W");      //číslo týdne
  pocetDniMesice=date("t"); //počet dní v měsíci
  
  
  Do formátu můžeme zapsat více symbolů a doplnit je tečkami apod. a vypsat tak celé datum, případně čas:
  echo date("j.n.Y");    //14.6.2021
  echo date("G:i");     //11:02
  echo date("w");      //1 - pondělí
  
  
  Chceme-li získat informace o jiném datumu, můžeme zadat druhý parametr (datum-čas) pomocí funkce strtotime nebo mktime - viz dále.
  echo date("w",strtotime("31.12.2000");  //0 - neděle
  echo date("w",mktime(0,0,0,12,31,2000);  //0 - neděle
  
 • strtotime(zápis-datumu)

  Funkce převede textový zápis datumu na číselnou hodnotu datumu, kterou lze zpracovat datumovými funkcemi. Datum musí být od roku 1900.

 • mktime(hodiny, minuty, sekundy, měsíc, den, rok)

  Funkce vytvoří datum ze zadaných čísel měsíce, dne a roku, případně i času. Údaje času jsou bohužel na začátku, nelze je tedy vynechat, musí se zadat nuly.

 • date_create_from_format(formát, datum)

  Funkce vytvoří datum z textového řetězce, který představuje datum v daném formátu.

 • getdate([datum-čas])

  Funkce vrací asociativní pole hodnot datumu a času. Není-li parametr datum-čas zadán, je brán aktuální datum a čas.

  Indexy pole jsou year, mon, mday, wday, hours, minutes, seconds a další.

  $dat=getdate();
  echo "Dnes je {$dat["mday"]}. {$dat["mon"]}. {$dat["year"]};
  echo "Aktuální čas: {$dat["hours"]}:{$dat["minutes"]}:{$dat["seconds"]}";
  
 • checkdate(měsíc, den, rok)

  Funkce ověří, zda zadané datum je platné.

  $mesic=2;
  $den=29;
  $rok=2016;
  if(checkdate($mesic,$den,$rok)){echo "Datum $den. $mesic. $rok je validní";}
  else {echo "Datum $den. $mesic. $rok není validní";}
  

Objekt DateTime

 • new DateTime()

  Vytvoří objekt datum-čas.

  $datum = new DateTime();
  echo "Dnes je {$datum->format('j.n.Y')}";
  
  
 • createFromFormat(formát, zápis datumu)

  Vytvoří objekt datum-čas ze zadaného textového řetězce obsahujícího datum, případně čas v daném formátu.

  $format="j. n. Y";
  $datumc="26. 8. 2017";
  // formát s mezerami funguje i pro $datumc="26.8.2017";
  $datumd = DateTime::createFromFormat($format,$datumc);
  echo "Datum $datumc převedeno na {$datumd->format('Y-m-d')}";
  
 • format(formát)

  Formátuje objekt datum-čas. Pomocí různých formátů lze získat jednotlivé hodnoty datumu a času.

  $datum = new DateTime();
  $rok=$datum->format('Y');
  $mesic=$datum->format('n');
  $den=$datum->format('j');
  
 • setDate(rok, měsíc, den)

  Nastavení datumu dle zadaných hodnot.

  $datum = new DateTime();
  $rok=$datum->format('Y');
  $mesic=$datum->format('n');
  $den=$datum->format('j');
  $datum->setDate($rok,$mesic,1);
  echo "Začátek měsíce {$datum->format('l j.n.Y')}";
  
 • modify(posun datumu)

  Nastavení datumu dle zadaného posunu. Např.

  $datum = new DateTime();
  echo "Dnes je {$datum->format('j.n.Y')}";
  //$datum->modify('+1 week');
  echo "Za týden bude {$datum->modify('+1 week')->format('j.n.Y')}";